ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 A ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ A ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลียงเด็กพิการ A กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.00 น. งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางแสงจันทร์ เพ็ญจภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และคณะครูได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนต่อหรือประกอบอาชีพที่เหมาสมกับตนเอง โดยมีสถาบันและหน่วยงานที่เข้าร่วมแนะแนวด้านการศึกษาต่อ /ประกอบอาชีพ ดังนี้ 1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา 2. จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา 3. มหาวิทยาลัยราชภฏนครราชสีมา 4. โรงเรียนดอนบอสโก 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 7. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ A กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานปีใหม่ของนักเรียน ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 63 เวลา 08.30-15.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานปีใหม่ของนักเรียน ประจำปี 2563 กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนพโรจน์ เลิศสุรีภัสร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ กล่าวให้โอวาท พร้อมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย - พิธีเปิด/การอ่านสารวันเด็กจากผู้อำนวยการโรงเรียน - การแสดงของนักเรียน - กิจกรรมฐานเกมส์ต่าง ๆ(ฐานปาโป่ง ฐานโยนห่วง ฐานจิ้มโป่ง ฐานโบโซ่ เป็นต้น) - การจับของขวัญ - งานเลี้ยงปีใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆอีกมากมาย เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 63 เนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุลากร และนักเรียน โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานปีใหม่ของนักเรียน ประจำปี 2563 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และงานปีใหม่ของนักเรียน ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 63 เวลา 08.30-12.00 น. ภายในกิจกรรมประกอบไปด้วย - การแสดงของนักเรียน - กิจกรรมนันทนาการ - การแลกของขวัญ - งานเลี้ยงปีใหม่ และยังมีกิจกรรมอื่น ๆอีกมากมาย เชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว สนใจติดต่อ 044-214983 เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล #สนใจติดต่อ 044-214983 เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป วันที่ 2-3 มกราคม 63 เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบ วันที่ 2-3 มกราคม 63 เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมพิมาย ในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ฯ รายละเอียดการประชุมมีดังนี้ วันที่ 2 มกราคม 63 ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาปี 2560-2564 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร - การกำหนดภาพอนาคตองค์กรโดยเทคนิค Scenario - วิเคราะห์แนวโน้มเกี่ยวกับ s-t-e-e-p - กำหนดเอกลักษณ์องค์กร และอัตลักษณ์ผู้เรียน - กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร วัน 3 มกราคม 63 การวิเคราะห์ SWAT ANALYSIS - สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน - การให้ค่าน้ำหนักปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก - การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 - จัดทำโครงการตามกลุ่มบริหารงาน A ”งานวันคนพิการสากลและมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา” วันที่ 26 ธันวาคม 63 เวลา 09.00-12.00 น. กลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วม”งานวันคนพิการสากลและมหกรรมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา” ประจำปี 2562 ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในงาน นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่เกี่ยวข้อง ณ ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล21 นครราชสีมา ทั้งนี้โรงเรียนได้ออกบูธงานอาชีพ และจัดชุดการแสดงร่วมแสดงในพิธีเปิดจำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1. การเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 2. การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ฯ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งทั้ง 2 รายการได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ฯ •สร้างการมีส่วนร่วม •เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ •สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 #วันคนพิการสากล
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.014987