ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
อบรมการปฏิบัติตนในยุคโควิด ผู้อำนวยการดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง เปิดการอบรม การปฏิบัติตนในยุคโควิดซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๔ การเคหะ A โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ด้วยตนเองประจำปีการศึกษา 2563 ระห ซึ่งการรับสมัคร ฯโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการหลัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19) ดังนี้ 1. ให้ผู้ปกครองหรือบุคคลภายในนอก สวมหน้ากากอนามัย 100 % และบริการจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 2.ตั้งจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ลงทะเบียนตามมาตรการหลัก (ไทยชนะ) 3. เว้นระยะห่างในการสมัคร(Social Distansing) อย่างน้อย 1-2 เมตร ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ #งานประชาสัมพันธ์ สรุปยอดสมัครเรียนและประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปยอดสมัครเรียนและประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 63 ทั้งนี้รวมผู้ที่สมัครออนไลน์ที่เข้ามายืนเอกสารยืนยันการสมัคร... รับสมัครด้วยตนเองและประเมินเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 กรกฎาคม 63 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmpschool.net / facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล หรือ โทรสอบถาม 08-2373-8472 ครูพรทิพย์ โงสันเทียะ #งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ สรุปยอดสมัครเรียนและประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สรุปยอดสมัครเรียนและประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 63 ทั้งนี้รวมผู้ที่สมัครออนไลน์ที่เข้ามายืนเอกสารยืนยันการสมัคร... รับสมัครด้วยตนเองและประเมินเตรียมความพร้อมระหว่างวันที่ 8-30 มิถุนายน 63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 1 กรกฎาคม 63 ผ่านทางเว็บไซต์ www.nmpschool.net / facebook fanpage : นครราชสีมาปัญญานุกูล หรือ โทรสอบถาม 08-2373-8472 ครูพรทิพย์ โงสันเทียะ #งานทะเบียนวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ A การรับสมัครนักเรียนวันนี้ (10 มิถุนายน 63) การรับสมัครนักเรียนวันนี้(10 มิถุนายน 63) ผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าสมัครเรียนและประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันไวรัส COVID-19 A ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่สมัครไว้ทาง Online คนใดยังไม่ได้รับการประสานงานจากโรงเรียน ให้มาประเมินเตรียมความพร้อม ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ที่สมัครไว้ทาง Online คนใดยังไม่ได้รับการประสานงานจากโรงเรียน ให้มาประเมินเตรียมความพร้อม สามารถเตรียมเอกสารตามประกาศและเข้ารับการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 10-30 มิถุนายน 63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือโทรสอบถาม 08-2373-8472 ครูพรทิพย์ งานทะเบียนวัดผล.. โดยทางโรงเรียนได้ประกาศมาตรการการป้องกันไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองดังนี้ 1. ผู้ปกครองและนักเรียนแต่งกายชุดสุภาพ 2. สวมหน้ากากอนามัยทุกคน 3. ต้องผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียนทุกคน 4. #หากมีไข้หรือไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่อนุญาตให้เข้าโรงเรียนทุกกรณี #ขอบคุณในความร่วมมือ A บรรยากาศการรับสมัครเรียนด้วยตัวเองวันแรก (8 มิ.ย.63) บรรยากาศการรับสมัครเรียนด้วยตัวเองวันแรก (8 มิ.ย.63) และประเมินเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยการรับสมัครและประเมิน ฯครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 A วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน วันนี้ 5 มิถุนายน 63 เวลา 08.30-16.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธิเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยายแนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา ฯ วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร ฯ A อบรมหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา วันที่ 1-2 มิถุนายน 63 เวลา 09.00-16.30 น. ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการอบรมหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา การอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายบริหาร และคณะครู ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาให้สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของผู้เรียน ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้... A ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008700