ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์องค์กร


 

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำนำเทคโนโลยีสู่การบริหารจัดการ

สถานศึกษาชุมชนสัมพันธ์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิต
 2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาอาชีพสู่การมีงานทำ
 4. นำเทคโนโลยีสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา
 5. สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง
 6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 3. ผู้เรียนได้รับการฝึกอาชีพ 1 คน 1 อาชีพ
 4. ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน

 

กลยุทธ์องค์กร

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. สร้างเครือข่ายชุมชน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 5. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.030215