ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 

วิสัยทัศน์

            ภายในปี ๒๕๖๐ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 

พันธกิจ

   ๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ

   ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

   ๓. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา

   ๔. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 เป้าหมาย

   ๑. สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสำหรับนักเรียน พิการ

   ๒. ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

   ๓. ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา

   ๔. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.016878