ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป

              ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐ ถนนมิตรภาพ ซอยมิตรภาพ ๑๙ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๔๙๘๓ โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๔๙๘๔ E-mail : nmp_korat@hotmail.co.th Website : www.npmschool.net Facebook: www.facebook.com/ประชาสัมพันธ์นครราชสีมาปัญญานุกูล   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ จำนวน ๑๕ ไร่ ๓ งาน ๓๕ ตาราง มีเขตพื้นที่บริการ ๕ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และศรีสะเกษ

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เป็นไปตามลักษณะการจัดการศึกษา โดยนายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเขตการศึกษา ๑๑ ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษและนครราชสีมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๖ โดย นายคูณ นามบุรินทร์ เป็นผู้บริหาร นายทองขาว โคตรโยธา เป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา นายวินัย พัฒนรัฐ เป็นผู้อำนวยการกองการศึกษาพิเศษ และนายบรรจง พงศ์ศาสตร์ เป็นอธิบดีสามัญศึกษา สถานที่ตั้งของโรงเรียน โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ก่อตั้งจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โดยนายชวลิต ตัณฑเศรณีวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยขณะนั้น มอบพื้นที่สำหรับก่อตั้งโรงเรียน จำนวน ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๙๘ ตารางวา เป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารเรียน

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008227