ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ประกาศโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง การรับมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

          

        โรงเรียนเปิดสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและนักเรียนที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เด็กชาย-หญิง อายุระหว่าง 6-14ปี
 2. เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือบกพร่องทางการได้ยิน
 3. สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ เช่น การรับประทานอาหาร การขับถ่าย และการแต่งตัว
 4. ไม่มีความพิการซ้อน
 5. มีผู้ปกครองรับ-ส่ง เมื่อเปิด-ปิดภาคเรียน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ปกครอง,เด็ก) จำนวน 4 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของนักเรียน กรณีอายุเกิน 15 ปี จำนวน 4 ชุด
 3. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 4 ฉบับ
 4. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12 รูป
 5. รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป
 6. สำเนาสมุดจดทะเบียนประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 4 ฉบับ
 7. หลักฐานทางการแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
 8. ใบแสดงผลการวัดระดับสติปัญญา (IQ) จากโรงพยาบาล หรือ ศูนย์สุขวิทยาจิต สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 9. ใบแสดงผลการวัดระดับการได้ยิน จากโรงพยาบาล หรือ ศูนย์สุขวิทยาจิต สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 10. เอกสารรับรองการวินิจฉัยของแพทย์ จากโรงพยาบาล หรือ ศูนย์สุขวิทยาจิต สำหรับนักเรียนที่แพทย์วินิจฉัยเกี่ยวข้องกับ ทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ หรือ สมอง
 11. หลักฐานการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม จำนวน 1 ชุด
 12. หนังสือส่งตัว และหลักฐานแสดงผลการเรียน กรณีย้ายสถานศึกษา
 13. ปพ.1 กรณีสมัครเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 4

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003714