ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลฝ่ายบริหาร

 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

    นางอรอินทร์  คลองมิ่ง วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 

 

 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

    นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

   วุฒิการศึกษาสูงสุด    ป.บัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา

    E-mail  SC_panchapack@hotmail.com  

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

    นางอารีย์ รักษาสุวรรณ    วิทยฐานะครูชำนาญการ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา การศึกษาพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

   นางสังเวียน  วัฒนา      วิทยฐานะครูชำนาญการ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

    

  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

    นางวงจันทร์  บุญเรืองอุดม วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาภาษาต่างประเทศ

    E-mail mm๒๕๐๕@hotmail.co.th

 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

   นางสาวอัญอานันท์  รัตนะดิสรณ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

    

  

 หัวหน้างานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

   นางศิราวรรณ   ทัพวิชัย  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาพิเศษ

 

  

 หัวหน้างานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  นางสาววริศายศวี โพธิ์หอม   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา,

                   สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009771