ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลฝ่ายบริหาร

 

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

    นางอรอินทร์  คลองมิ่ง วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปร.ด สาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 

 

 รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

    นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ

   วุฒิการศึกษาสูงสุด    ป.บัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา

    E-mail  SC_panchapack@hotmail.com  

หัวหน้ากลุ่มงาน

 

  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

    นางอารีย์ รักษาสุวรรณ    วิทยฐานะครูชำนาญการ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา การศึกษาพิเศษ

  หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

   นางสังเวียน  วัฒนา      วิทยฐานะครูชำนาญการ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

    

  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

    นางวงจันทร์  บุญเรืองอุดม วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาภาษาต่างประเทศ

    E-mail mm๒๕๐๕@hotmail.co.th

 

   หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

   นางสาวอัญอานันท์  รัตนะดิสรณ์ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา

    

  

 หัวหน้างานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

   นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว  วิทยฐานะครู

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา

 

  

 หัวหน้างานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

  นางสาววริศายศวี โพธิ์หอม   วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา,

                   สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน

   นางศิราวรรณ   ทัพวิชัย  วิทยฐานะครูชำนาญการ

   วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการศึกษาพิเศษ

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003174