ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

อัตลักษณ์โรงเรียน  “นอบน้อม รักการทำงาน”

     โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งแสดงถึงภาพความสำเร็จของผู้เรียน แสดงถึงตัวตน ความโดดเด่นของผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ปรัชญา และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตที่ดี และดำเนินการทำประชาพิจารณ์ผ่านตาม ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา จึงได้มาซึ่งอัตลักษณ์การศึกษา “นอบน้อม รักการทำงาน”

     นอบน้อม (Humble) เป็นคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่มีจุดหมายให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ที่เด็กพึ่งมีตามมาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีวินัย รับฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ผู้เรียนพึงมีตามมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประพฤติตนเป็นนักเรียนที่ดีโดยแสดงความสุภาพนอบน้อมโอบอ้อมอารี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการยอมรับจากบุคคลต่างๆ ในสังคม คำว่า นอบน้อม มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือการแสดงความเคารพอย่างสูง อาการที่ยอบตัวลงแสดงความเคารพในที ในบทสวดนมัสการ นโม แปลว่า นอบน้อม “นโม ตัสสะ ภควโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธสะ” แปลว่า ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า คือการนอบน้อม

     รักการทำงาน (Working) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ กำหนดปรัชญาการจัดการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดูเด็กบนพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตและการทำงาน และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โรงเรียนได้จัดรายวิชาเพิ่มเติม (งานอาชีพ) ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน เลือกเรียนตามความถนัด และความสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนการทำงาน ดำเนินงานตามแผนอย่างรอบคอบ เอาใจใส่มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบ ทบทวนทำงานจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีความสุขในการทำงาน มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต บูรณาการความรู้ที่ได้จากเรียนรู้ไปสู่การทำงาน เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่การดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงตนได้อย่างมีความสุขในสังคม

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.010755