ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ข้อมูลบุคลากร


  1. ข้าราชการ  จำนวน 34 คน
  2. พนักงานราชการ  จำนวน 30 คน
  3. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  จำนวน 1 คน
  4. ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน
  5. ครูธุรการ   จำนวน  1  คน
  6. นักการภารโรง  จำนวน  2  คน
  7. พนักงานบริการ  จำนวน  5 คน
  8. พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  27 คน
  9. พนักงาน CPF  จำนวน  3 คน

ข้าราชการ

 

 

 

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ

 

 

นางวงจันทร์  บุญเรืองอุดม

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิติพรรณ  ก้านจักร

 ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวอัญอานัณท์ รัตนะดิสรณ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์  ไกรคุ้ม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐธิดา  นูเร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงแก้ว มณีกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยดา วัฒนวรางกูร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางธันยรัศมิ์ ชูไชยวัฒน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ รักษาสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายกมล  แสนประเสริฐ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวศุภกานต์  ลอยนวล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 นางสังเวียน  วัฒนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวรักษ์พิชยา ภัทรชัยชนม์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายพิทักษ์   วัฒนา

ตำแหน่ง ครู

 

นายภาคภูมิ  รักษาสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู 

นายอุเทน  ช่างทองมะดัน 

ตำแหน่ง ครู

นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพานิชย์

ตำแหน่ง ครู

 นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายธนากร  เจริญชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางพัชรินทร์   อาบสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอัครินทร์   จิระเศรษฐสิริ

ตำแหน่ง ครูผู้ชวย

นางสาวขนิษฐา  ไชยพิมพ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

นายปกรณ์  แป้งหอม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายชัยอนันต์  สิงหันต์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว

ตำแหน่ง ครู

นางสาวจุราพร  ภูมิลำเนา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ


นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์

 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช

 ตำแหน่งพนักงานราชการ 

นางสุนันทา   เสือโต

ตำแหน่ง พนักงานราชการ  

นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์

ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวดารณี    จั่นทิพย์

ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวมาลี    นิลล้อม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางรุ่งฤดี   ดวงเงิน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายชิโนรส  สุวรรณเจริญ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาววัชราภรณ์   ฟอนโคกสูง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวพจณีย์   หมั่นกิจ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุนิสา    ผาด่านแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสมจิตร    อุทัยบาล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นายสุรศักดิ์   ใหญ่เลิศ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายรังสรร   สอนกลาง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุนิสา    ปิยะไพร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นายธนกร  แป้นสุขา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

นายสิทธิศักดิ์   วรรณา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายพงศ์ธนรรถ   บุญอิ้ง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายชูเกียรติ    ชาติวีรัตนไตร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 นางสาวปิยะธิดา   นารินรักษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

นางสาวพลอยไพลิน  ภูแก้วนอก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุภรณ์  นาคสุทธิ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นางสาวศิริวรรณ  เผือกพังเทียม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นายจักรกฤษณ์  จงเด่นกลาง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายอับดลรอหมาน ดำท่าคลอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุนิ   แป้นสันเทียะ

ตำแหน่งพนักงานราชการ

 

   
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009419