ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร


  1. ข้าราชการ  จำนวน 33 คน
  2. พนักงานราชการ  จำนวน 30 คน
  3. ลูกจ้างประจำ จำนวน 7 คน
  4. ลูกจ้างชั่วคราว 35 คน
  5. พนักงาน CPF  จำนวน  3 คน    

ข้าราชการ

 

 

 

นางอรอินทร์ คลองมิ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยโรงเรียนชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ

 

 

นางวงจันทร์  บุญเรืองอุดม

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิติพรรณ  ก้านจักร

 ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวอัญอานัณท์ รัตนะดิสรณ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวศุภกานต์  ลอยนวล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางสาวณัฐธิดา  นูเร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงแก้ว มณีกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยดา วัฒนวรางกูร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางธันยรัศมิ์ ชูไชยวัฒน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ รักษาสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 นางสังเวียน  วัฒนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวรักษ์พิชยา ภัทรชัยชนม์

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

 

นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นายพิทักษ์   วัฒนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นายภาคภูมิ  รักษาสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู 

 

นายอุเทน  ช่างทองมะดัน 

ตำแหน่ง ครู

 

นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว

ตำแหน่ง ครู

 

 

นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพานิชย์

ตำแหน่ง ครู

 

นายธนากร  เจริญชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางพัชรินทร์   อาบสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

 นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอัครินทร์   จิระเศรษฐสิริ

ตำแหน่ง ครูผู้ชวย

 

นางสาวฐิติชญา  ศรีแก้ว

ตำแหน่ง ครู

 

นายชัยอนันต์  สิงหันต์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางสาวขนิษฐา  ไชยพิมพ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

       

นายปกรณ์  แป้งหอม

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจุราพร  ภูมิลำเนา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

นายดำรงศักดิ์   ละอองเอก

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

นางสาวจีระภา  โพธิ์สาขา

ตำแหน่ง  ครู 

นางเกศรา  อุทยานวิชา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

     

พนักงานราชการ


นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์

 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์

 ตำแหน่งพนักงานราชการ 

นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช

ตำแหน่ง พนักงานราชการ  

นางสาวดารณี    จั่นทิพย์

ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวมาลี    นิลล้อม

ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางรุ่งฤดี   ดวงเงิน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสุนันทา   เสือโต

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 นายชิโนรส  สุวรรณเจริญ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวพจณีย์   หมั่นกิจ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสมจิตร    อุทัยบาล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นางสาววัชราภรณ์   ฟอนโคกสูง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุนิสา    ผาด่านแก้ว 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 
นายสุรศักดิ์   ใหญ่เลิศ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  

นายรังสรร   สอนกลาง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นางสาวสุนิสา    ปิยะไพร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นายธนกร  แป้นสุขา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 

 

นายชูเกียรติ    ชาติวีรัตนไตร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 นางสาวธนพร   นารินรักษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุภรณ์  นาคสุทธิ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นางสาวศิริวรรณ  เผือกพังเทียม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

นายจักรกฤษณ์  จงเด่นกลาง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายอับดลรอหมาน ดำท่าคลอง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุนิ   แป้นสันเทียะ

ตำแหน่งพนักงานราชการ

 

นางสาวรวิวรรณ  มีแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นางสาวรุ่งนภา  เดชสันเทียะ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 

นางสาวสินีนาฎ   แก้วกิ่ง 

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 

นางสาวมณีรัตน์  คงพะเนา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ 

 

นางสาวสุกัญญา  หาสุข

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

นางสาวภัทรภร  ไชยทิพย์

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005729