ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ข้อมูลบุคลากร


  1. ข้าราชการ 30 คน
  2. พนักงานราชการ 30 คน 
  3. ลูกจ้างประจำ 7 คน
  4. ครูธุรการ  1  คน
  5. นักการภารโรง  2  คน
  6. พนักงานบริการ  5 คน
  7. พี่เลี้ยงเด็กพิการ 28 คน

ข้าราชการ

 

 

 

 

 

นางแสงจันทร์  เพ็ญจภาค

รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยโรงเรียนชำนาญการ

 

 

นางวงจันทร์  บุญเรืองอุดม

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางฐิติพรรณ  ก้านจักร

 ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

 

นางสาวอัญอานัณท์ รัตนะดิสรณ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวราภรณ์  ไกรคุ้ม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐธิดา  นูเร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางดวงแก้ว มณีกุล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางพัชธิยาภรณ์ พรหมดีสาร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิตยดา วัฒนวรางกูร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางธันยรัศมิ์ ชูไชยวัฒน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐธิดา นูเร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววริศายศวี  โพธิ์หอม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ รักษาสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายกมล  แสนประเสริฐ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวพรหมภัสสร ศรีชาตินันท์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 นางสังเวียน  วัฒนา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวรักษ์พิชยา จันทร์บุณยกร

ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ

นางศิราวรรณ  ทัพวิชัย

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวเบญจมาศ  ตันวรรณรักษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางสาวสุพิน  เชื้อจันทร์

ตำแหน่ง ครู

นายพิทักษ์   วัฒนา

ตำแหน่ง ครู

นายอุเทน  ช่างทองมะดัน 

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฑามาศ  ลีลาวัฒนพานิชย์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายภาคภูมิ  รักษาสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู

 นางสาวสาริณี  สิงห์ใหม่

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพย์  โงสันเทียะ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นายธนากร  เจริญชัย

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

นางพัชรินทร์   อาบสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายอัครินทร์   จิระเศรษฐสิริ

ตำแหน่ง ครูผู้ชวย

นายสุพัฒน์  ศรีแก้ว

ตำแหน่ง ครู

   

พนักงานราชการ


นางสาวศิริเพ็ญ  จานรัมย์

 ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวรุ่งทิพ  เอิบพรมราช

 ตำแหน่งพนักงานราชการ 

 

 

 

นายอุปถัมภ์  จิตตภานันท์

ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวดารณี    จั่นทิพย์

ตำแหน่งพนักงานราชการ

นางสาวมาลี    นิลล้อม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางรุ่งฤดี   ดวงเงิน

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุประวีณ์ จารุวัฒน์ชโยดม

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสุนันทา   เสือโต

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายชิโนรส  สุวรรณเจริญ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 

 

นางสาวพจณีย์   หมั่นกิจ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายดำรงศักดิ์    ละอองเอก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสมจิตร    อุทัยบาล

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาววัชราภรณ์   ฟอนโคกสูง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 

นางสาวสุนิสา    ผาด่านแก้ว

ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นายสุรศักดิ์   ใหญ่เลิศ

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายรังสรร   สอนกลาง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

 

นางศิรินทิพย์    เยี่ยมจะบก

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวภานุมาศ  ทองมีค่า

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวสุนิสา    ปิยะไพร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ


นายธนกร  แป้นสุขา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายปิยะวัฒน์   บุตรสุวรรณ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวฤดี   พานิช

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายสิทธิศักดิ์   วรรณา

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายพงศ์ธนรรถ   บุญอิ้ง

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายชูเกียรติ    ชาติวีรัตนไตร

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 นางสาวปิยะธิดา   นารินรักษ์

ตำแหน่ง พนักงานราชการ

   
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004932